Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC »  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VỀ PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN VÀ TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HÀNH PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VỀ PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN VÀ TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HÀNH PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, NĂM 2013

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

 TÁC GIẢ ĐỀ TÀI: CAO THỊ THU HOA - Bệnh viện Nhi Trung ương

 NGƯỜI THẨM ĐỊNH: ThS. PHẠM ĐỨC MỤC 

 TÓM TẮT:

Phân loại bệnh nhân là một phương pháp đánh giá lâm sàng nhanh nhằm xếp bệnh nhân vào nhóm ưu tiên để nhận được can thiệp y tế phù hợp với mức độ trầm trọng của bệnh. Đây là một công việc mà điều dưỡng thường xuyên đối mặt ở mọi nơi, mọi lúc và ở bất cứ thời điểm nào. Việc đào tạo điều dưỡng (ĐD) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ ĐD trong BV là vô cùng cần thiết. Khoá đào tạo về Phân loại bệnh nhân (PLBN) cho ĐD được thực hiện tại khoa Cấp cứu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính nhằm đánh giá kết quả trước/sau về kiến thức, thực hành và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện PLBN của 33 ĐD từ tháng 3 - 4 năm 2013. Kết quả sau đào tạo tỷ lệ ĐD có kiến thức đúng tăng từ 6,1% lên 100% và thực hành từ 46,7% lên 77%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến việc PLBN của ĐD là môi trường thực hiện phân loại, trang thiết bị, nhân lực thiếu và yếu cùng với công tác giám sát, kiểm tra chưa được thực hiện cũng như nhận thức của từng cá nhân. Nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị sau: (1). Về phía lãnh đạo bệnh viện: Có kế hoạch đào tạo lại cho toàn bộ ĐD trong bệnh viện, mở rộng chương trình đào tạo cho sinh viên y, các đối tượng đang theo học tại khoa; Cải thiện cơ sở vật chất, môi trường cho ĐD thực hiện PLBN, bổ sung trang thiết bị và tăng cường nhân lực ĐD; (2). Về phía khoa Cấp cứu: Tổ chức đào tạo và cập nhật kiến thức về phân loại bệnh nhân thường xuyên; Tăng cường c ông tác giám sát, hỗ trợ và đánh giá kết quả; Sắp xếp thời gian để ĐD tham gia khoá học và xem xét việc PLBN theo màu để thuận tiện việc theo dõi và chăm sóc BN, hỗ trợ sau đào tạo để duy trì kết quả.