Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU DƯỠNG »  Đào tạo phát triển năng lực điều dưỡng viên

Đào tạo phát triển năng lực điều dưỡng viên

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

CHỦ BIÊN: ThS. Phạm Đức Mục

THƯ KÝ BIÊN TẬP:  ThS. Đào Thành, DS. Trần Bích Thuận

Năm xuất bản: 2012

Tài liệu Đào tạo phát triển năng lực điều dưỡng viên là tài liệu tham khảo chính được sử dụng trong khóa đào tạo Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam khởi xướng. Chương trình và tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt và giao nhiệm vụ cho Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đào tạo tại Công văn số 690/BYT-K2ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012.

Tài liệu Đào tạo phát triển năng lực điều dưỡng viên là 1 trong 7 mođun của chương trình Quản lý và lãnh đạo điều dưỡng do các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đào tạo và thực hành điều dưỡng biên soạn. Tài liệu được biên soạn dựa theo các quy định hiện hành của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành và tham khảo các tài liệu của chương trình dự án liên quan.

Tài liệu cung cấp cho học viên là Điều dưỡng trưởng các kiến thức cơ bản về quản lý đào tạo liên tục và một số ký năng giảng dạy lâm sàng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển năng lực cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên của người Điều dưỡng trưởng.

Đào tạo phát triển năng lực điều dưỡng viên