Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ẤN PHẨM, TẠP CHÍ KHOA HỌC »  Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ II

Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ II

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Cuốn Ký yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ II gồm 54 đề tài nghiên cứu Điều dưỡng tập trung vào các lĩnh vực quản lý, đào tạo, thực hành tiêm an toàn, chống nhiễm khuẩn và một số đề tài nghiên cứu cơ bản.

Năm xuất bản: tháng 10/ 2005

Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ II