Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ẤN PHẨM, TẠP CHÍ KHOA HỌC »  Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III

Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Cuốn Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III được ra mắt tại Hội nghị Khoa học điều dưỡng toàn quốc lần III, ngày 24 tháng 10 năm 2007. Cuốn kỷ yếu gồm 42 đề tài nghiên cứu điều dưỡng tiêu biểu được báo cáo trong hội nghị.

Năm xuất bản: tháng 10/ 2007

Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III