Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ẤN PHẨM, TẠP CHÍ KHOA HỌC »  Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV

Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Cuốn Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV được ra mắt tại Hội nghị Khoa học điều dưỡng toàn quốc lần IV, ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2010. Cuốn kỷ yếu gồm 34 đề tài nghiên cứu điều dưỡng tiêu biểu được báo cáo trong hội nghị.

Năm xuất bản: tháng 10/ 2010.

Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV