Notice
Cncs.vn » Tài liệu đào tạo » KHÁC »  Nghiên cứu điều dưỡng

Nghiên cứu điều dưỡng

Hội Điều dưỡng Việt Nam (VNA)

Chi tiết khóa học liên quan xem ở đây

CHỦ BIÊN: ThS. Phạm Đức Mục

THAM GIA BIÊN SOẠN: ThS. Đào Thành, ThS. Phạm Hoài Thu, ThS. Đinh Ngọc Đệ, TS. Trần Quang Huy

Tái bản lần 2: 2012

Nghiên cứu để tạo bằng chứng khoa học là nền tảng cho việc cải tiến thực hành chăm sóc. Nghiên cứu điều dưỡng được coi là một yêu cầu thiết yếu trong sự phát triển của nghề điều dưỡng, không chỉ điều dưỡng ở bậc đại học mà còn đào tạo liên tục cho các điều dưỡng đang làm công tác thực hành chăm sóc.

Cuốn sách Nghiên cứu điều dưỡng cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu điều dưỡng, tạo khả năng cho điều dưỡng Việt Nam thực hiện công tác nghiên cứu để giải quyết những vấn đề trong thực hành, giảng dạy, quản lý và bổ sung thêm kiến thức mới trong lĩnh vực điều dưỡng. Với sự tiến bộ trong nghiên cứu điều dưỡng sẽ giúp người điều dưỡng đưa ra những can thiệp và chính sách có cơ sở khoa học thay cho những hiểu biết chủ quan hay những thói quen thiếu căn cứ khoa học.

Nghiên cứu điều dưỡng