Notice
Cncs.vn » Tài liệu nghiên cứu » ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC »  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ, NĂM 2012

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ, NĂM 2012

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng (CNCS)

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị nhằm mô tả hoạt động chăm sóc người bệnh (CSNB) của điều dưỡng (ĐD) và xác định một số yếu tố liên quan.

Nghiên cứu áp dụng phương pháp mô tả cắt ngang được tiến hành vào năm 2012, số liệu định lượng được thu thập qua 216 phiếu khảo sát người bệnh (NB) nội trú và quan sát trực tiếp công việc của 84 ĐD và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. Số liệu định tính thu thập qua 1 cuộc phỏng vấn sâu (PVS) lãnh đạo bệnh viện (BV) và 4 cuộc thảo luận nhóm (TLN) với lãnh đạo khoa và ĐD.

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, ĐD đã thực hiện tương đối tốt các công tác với 4 trong 5 nội dung CSNB được đánh giá đều đạt trên 90%. Tuy nhiên, công tác tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe chỉ đạt 66,2%; còn có tới 46,2% người CSNB thực hiện việc vệ sinh cá nhân cho NB. Thiếu nhân lực, trình độ và quá tải công việc của ĐD ảnh hưởng đến việc thực hiện đầy đủ các hoạt động CSNB.

BV cần bổ sung nhân lực ĐD và cải thiện một số hoạt động của ĐD cũng như công tác quản lý để tiếp tục cải thiện công các CSNB.